من از ساکنان کشور بحرین هستم. تصمیم دارم با ماشین خودم به حج مشرف گردم. در سقف این ماشین برای دو شخص جلو دریچه ای وجود

من از ساکنان کشور بحرین هستم. تصمیم دارم با ماشین خودم به حج مشرف گردم. در سقف این ماشین برای دو شخص جلو دریچه ای وجود دارد که اجازه می دهد سر آن دو در معرض هوا قرارگیرد. (زیر سقف نباشد)آیا برای من جایز است که از میقات به داخل مکه در حالی که محرمم، با ماشینم بروم؟

- مشکل این است که شخص نباید از خورشید یا باران، بر اساس احتیاط واجب، به زیر سایه و سقفی برود. لذا تنها گشودگی معمولی سقف بر اجتناب از سایه در این دو مورد (آفتاب و باران) صدق نمی‏کند. شما می توانید در صورتی که باران نباشد شبانه سفر کنید. همچنین در شهرهایی که ساکن می شوید برای شما جایز است با ماشین جابه‎جا گردید و زیر سایه و سقف قرار گیرید.