آیا به نظر جنابعالی فتوایی که زیر سقف قرار گرفتن در شب را حرام می داند، دور از صواب است؟

آیا به نظر جنابعالی فتوایی که زیر سقف قرار گرفتن در شب را حرام می داند، دور از صواب است؟

آری، زیرا آن چه از ادله بدست می‎آید، صدق «زیر سایه رفتن» بر زیر سایه رفتن از خورشید و در روز است و همچنین در صورت بارانی بودن، گرچه در شب، بر اساس احتیاط واجب باید از زیر سایه رفتن دوری کرد.