آیا فاصلة میان طلوعین (شفق و طلوع خورشید) جزء شب به حساب می‎آید تا زیر سایه بان قرار گرفتن در آن، جایز باشد؟

آیا فاصلة میان طلوعین (شفق و طلوع خورشید) جزء شب به حساب می‎آید تا زیر سایه بان قرار گرفتن در آن، جایز باشد؟

زیر سایه رفتن در این فاصله جایز است، زیرا آن چه حرام است زیر سایه قرار گرفتن از خورشید است و در این هنگام خورشیدی در کار نیست و احوط حرمت، زیر سایه بان رفتن از باران است؛ گرچه شب باشد.