در حالی که

در حالی که محرم بودیم داشتیم از مدینه به مکه می رفتیم. در طول مسیر چند قطره باران بر شیشة جلو ماشین افتاد و لی بسیار کم و به اندازه ای بود که می شد آن را شمرد و غیر از همان چند قطره، نه پیش از آن و نه بعد از آن، چیزی نبارید؛ آیا این کار ما زیر سقف رفتن به سبب باران است و در نتیجه کفاره بر ما واجب است؟

ظاهراً در فرض فوق کفاره واجب نیست، زیرا بر چنین موردی باران صدق نمی‏کند؛ گرچه احتیاط مستحب کفاره دادن است.