آیا زیر سایه رفتن به محض رسیدن به ادنی الحل (نزدیکترین نقطة بیرون حرم) جایز می‏‏گردد؟

آیا زیر سایه رفتن به محض رسیدن به ادنی الحل (نزدیکترین نقطة بیرون حرم) جایز می‏‏گردد؟

تنها پس از وارد شدن به مکه جایز می‏‏گردد و پیش از آن جایز نیست.