آیا استفاده از تلفن همراه از مصادیق زیر سایه رفتن حرام، برای شخص محرم است؟

آیا استفاده از تلفن همراه از مصادیق زیر سایه رفتن حرام، برای شخص محرم است؟

چنین نیست.