اگر ش

اگر شخصی برای حج یا عمره محرم شده است و از گوشی هایی استفاده کند که در گوش قرار می دهند[هانسفری]؛ به این منظور که قران یا دعاها را گوش دهد، حکمش چیست؟

جایز است و اشکالی برای احرام او ندارد.