آیا در باب زیر سایه قرار گرفتنی که بر شخص محرم حرام است، تقیه جایز است؟

آیا در باب زیر سایه قرار گرفتنی که بر شخص محرم حرام است، تقیه جایز است؟

اگر ترس ضرری نسبت به‎جانش بکند، جایز است.