در یک سفر کاری به جده رفتم و وقت داشتم که به مکه بروم. لذا در هتل غسل کردم

در یک سفر کاری به جده رفتم و وقت داشتم که به مکه بروم. لذا در هتل غسل کردم و لباس احرام پوشیدم. هنگام عصر بود که از هتل بیرون رفتم، با توجه به احکام عمره بر اساس فتوای شما بر من واجب بود که با ماشین بی سقف راه بیافتم، از آنجایی که من عادت نکرده ام جز با ماشین مستقل و سقف دار و سرپوشیده، سفر کنم. آیا به سبب این کار کفاره ای بر من واجب است؟ و آیا عمرة من صحیح است؟

با توجه به این که شما از هتلی در جده محرم شده اید، در خلال سفر به مکه زیر سقف رفتن بر شما حرام است و باید کفارة آن را که یک گوسفند است، پرداخت کنی. اما اگر تا آن زمان محرم نشده ای به گونه ای که برایت جایز است از نزدیکترین نقطه بیرون حرم، احرام ببندی، در این صورت کفاره ای بر تو نیست و عمره ات در هر حال صحیح است.