رانندگان اتوبوس از این مشکل، که مجبورند روزا

رانندگان اتوبوس از این مشکل، که مجبورند روزانه زیر سقف قرار گیرند، و مجبور به پرداخت کفاره باشند، رنج می برند. و این بدان معنی است که آنان از کارشان بهره ای نمی برند، زیرا آن چه را به دست می آورند باید به عنوان کفاره پرداخت کنند؛ چرا این حرج به نوعی موجب برداشته شدن کفاره از آنان نمی‏‏گردد؟ در حالی که شریعت اسلام شریعت آسان است؟

آنان باید کفارة زیر سایه رفتن را پرداخت کنند، زیرا دلیل وجوب کفارة زیر سایه رفتن، حالت اضطرار و حرج را نیز در بر می گیرد.