خدای متعال می فرماید: «فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» پس چرا در حج مناظرات اسلامی برگزار می‏‏گردد؟

خدای متعال می فرماید: «فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» پس چرا در حج مناظرات اسلامی برگزار می‏‏گردد؟

مقصود از جدل در آیه شریفه، جدلی است که معطوف به مشکلات شخصی است، مثل این که تعابیر «لاولله» یا «لابالله» را در امر باطلی یا موردی که حق نیست، بکار گیریم و گرنه امام صادق(ع) در مسجد الحرام می نشست تا از زنادقه که از او در بارة وجود خدا و توحید وی می پرسیدند، استقبال کنند و با آنان روبرو گردد. امام با آنان مجادله می کرد و آنان نیز به مجادله با حضرت می پرداختند. اصل حج برای گفتگو و بحث در باب مسایل اسلامی و مناظره در این باب است. آن چه در حج ممنوع است جدل و منازعة شخصی است؛ مثل این که کسی بگوید: نه به خدا مسأله این گونه شد یا بگوید: نه به خدا مسأله این چنین شد. اما جدل برای حق از اهداف بزرگ حج است.