داشتم در م

داشتم در مسجد الحرام راه می رفتم و بدون این که تعمدی داشته باشم حشره ای را با پایم کشتم؛ در حالی که نمی دانستم حشره ای را کشته ام؛ آیا چیزی بر عهدة من است؟

- چیزی بر گردن تو نیست.