اگر مرد محرم

اگر مرد محرم نباشد و همسرش برای عمرة مفرده در احرام باشد و در این وضعیت، مرد با همسرش شوخی و عشقبازی کند، بدون این که با وی آمیزش کند تا منی بیرون گردد، در این صورت آیا کفاره بر عهدة خانم خواهد بود؟ با توجه به این که فتوای شما در مناسک تان کفاره را تنها در حالت آمیزش قرار داده است؛ حکم این مورد چیست؟

در این مورد اطاعت زن از همسرش حرام است و در صورتی که اکراه یا حرجی باشد، چیزی بر وی نیست.