در صورتی که محرم باشم و در طول روز به سبب اضطرار زیر سقف بروم، آیا کفاره بر من واجب است؟ و آیا باید این کفاره در مکه پردا

در صورتی که محرم باشم و در طول روز به سبب اضطرار زیر سقف بروم، آیا کفاره بر من واجب است؟ و آیا باید این کفاره در مکه پرداخت گردد یا در وطن مکلف نیز صحیح است؟ در صورتی که مکلف در خلال احرام چند بار محرمات احرام را انجام دهد، آیا کفارة دیگری جز کفارة نخست، واجب است؟

پرداختن کفاره در صورت زیر سقف رفتن، گرچه محرم مجبور به ارتکاب آن گردد، واجب است و کفاره آن یک گوسفند است. شما می توانید پس از بازگشت به وطن خود یا در هر جای دیگر به پرداخت آن اقدام کنید. و در خلال یک احرام، در صورتی که شما زیر سقف قرار گیرید، جز یک کفاره بر شما واجب نیست؛ گرچه چندبار زیر سایه قرار گیرید؛ گرچه بهتر است، کفاره ای در مقابل تظلیل هر روزی که شما در آن، زیر سقف قرار گرفته اید، بدهید. بلی، اگر محرمات انجام شده در خلال احرام متعدد باشد، مثلا مکلف زیر سقف قرار گیرد و با همسرش آمیزش کند و مویش را حلق کند، در این صورت در برابر هریک از این کار ها باید کفاره بدهد.