هنگامی که با خواهرم برای رجم رفتیم، در اوج ازدحام جمعیت، مردی از رو

هنگامی که با خواهرم برای رجم رفتیم، در اوج ازدحام جمعیت، مردی از روی عمد صورت خواهرم را بوسید و من در حالی که به شدت خشمگین بودم، بخاطر کار زشت او، وی را با لگد زدم، آیا به سبب این کار کفاره ای بر من واجب شده است؟

چیزی بر گردن تو نیست.