آیا واجب است که مکلف کفاره را بی درنگ بپردازد؟ آیا شخصی که به سبب عذری یا بدون عذری، کفاره را به تأخیر می اندازد، حجش صحیح است؟

آیا واجب است که مکلف کفاره را بی درنگ بپردازد؟ آیا شخصی که به سبب عذری یا بدون عذری، کفاره را به تأخیر می اندازد، حجش صحیح است؟

پرداختن بی درنگ کفاره واجب نیست و حج وی ان شاءالله صحیح است.