اگر بر حج گزار کفارة یک بار زیر سقف رفتن باشد، ولی به دلایل مشکلات مالی نتواند آن را بپردازد، آیا راه حل

اگر بر حج گزار کفارة یک بار زیر سقف رفتن باشد، ولی به دلایل مشکلات مالی نتواند آن را بپردازد، آیا راه حل هایی مانند روزه و مانند آن وجود دارد که به‎جای این کفاره به ‎جا آورد، زیرا او نمی خواهد کفاره تا زمانی که وی مستطیع گردد، بر ذمه اش باقی باشد؟

او می تواند تا زمانی که از نظر مالی توانمند گردد، صبر کند. این کفاره فوری نیست. و می تواند گوسفندی را که بر گردن اوست در وطن خودش برای فقرا ذبح کند. بنابراین انسان می تواند این کفاره را تا زمان استطاعت به تأخیر اندازد.