آیا در کفارة زیر سایه رفتن واجب است که قربانی ویژگی های خاصی از

آیا در کفارة زیر سایه رفتن واجب است که قربانی ویژگی های خاصی از نظر عمر و سلامت یا عیب نداشتن و نر و ماده بودن و غیر این ها داشته باشد؟ یا این که کفاره دادن در هر صورت و با هر خصوصیتی که قربانی دارد، صحیح است؟

مراعات کردن این ویژگی ها واجب نیست. ولی بهتر است.