آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

جایز نیست، بلکه می توان قیمت آن را به کسی داد که از سوی او گوسفندی بخرد و ذبح کند و در میان فقرا توزیع کند.