آیا خوردن گوشت کفارة حج جایز است؟

آیا خوردن گوشت کفارة حج جایز است؟

جایز نیست، کفارات حج همه به فقرا داده می شود.