آیا

آیا این گفته صحیح است که خوردن گوشت قربانی؛ به خصوص برای فرزندان، همسر، براداران و مادر، گرچه پس از توزیع آن میان فقرا و تنگدستان باشد، جایز نیست؟

مورد مصرف کفاره ای که بر شخص محرم به سبب مخالفت (با دستور شرعی) می‏‏گردد، فقرا و مساکین است. اگر کفاره دهنده بخواهد از آن بخورد، می تواند مقدار اندکی از آن را با ضمانت قیمت آن برای فقیر، بخورد. خانوادة او اگر بخاطر نفقة ای که وی به آنان می دهد بی نیاز هستند، جایز نیست چیزی از کفاره به آنان بدهد. اما برادران او اگر فقیر باشند می توانند از این کفاره بخورند.