وقتی ثابت است که روز معین شده از سوی حاکم، روز وقوف در عرفات نیست، با این وضعیت چرا حاجیان در این روز وقوف کنند؟

وقتی ثابت است که روز معین شده از سوی حاکم، روز وقوف در عرفات نیست، با این وضعیت چرا حاجیان در این روز وقوف کنند؟

زیرا ظاهر ادله این است که حج مطلوب شارع، حجی است که مردم «ناس» آن را زمان حج می دانند ولو مطابق زمان واقعی نباشد؛ به خصوص که وقوف در روز واقعی غیر ممکن است.