آیا نظر جدید شما این است که وقوف در عرفات، حتی در صورت علم داشتن به مخالفت قطعی، صحیح و مجزی است؟

آیا نظر جدید شما این است که وقوف در عرفات، حتی در صورت علم داشتن به مخالفت قطعی، صحیح و مجزی است؟

بلی، وقوف در عرفات در روزی که حاکم اعلام می‏کند حتی در صورتی که مکلف علم به مخالفت (حکم با روز واقعی وقوف) داشته باشد، مجزی است و ذمة مکلف را بری می سازد.