افرادی

افرادی که همراه زنان اند در خلال کوچشان از مزدلفه به مکه در شب عید، در طول شب با حجاج باقی می مانند، آیا بر آنان واجب است که بار دوم به مزدلفه برگردند؟

اگر پیش از فجر بتوانند، این کار بر آنان واجب است.