شخصی که نماز مغرب و عشاء را در عرفه بخواند، به سبب ترس از این که نتواند نماز مغرب و عشاء را در مشعر (مزدلفه) درک کند، حکمش چیست؟

شخصی که نماز مغرب و عشاء را در عرفه بخواند، به سبب ترس از این که نتواند نماز مغرب و عشاء را در مشعر (مزدلفه) درک کند، حکمش چیست؟

نمازش صحیح است و الزامی برای ادای نماز مغرب و عشاء در مزدلفه وجود ندارد، ولی در صورت امکان مستحب است.