آیا برا

آیا برای زنان و بیماران و افراد معذور، کافی است، آنان را شب عید در حالی که در داخل اتوبوس و ماشین هستند، از مزدلفه عبور دهند و آنان نیت بیتوته و وقوف اضطراری کنند، بدون این که از اتوبوس ها و ماشین ها پایین آیند؛ با علم به این که عبور آنان از آغاز مشعر تا پایان آن تنها پنج تا ده دقیقه طول می کشد؟

برای آنان جایز است.