کسی که در مزدلفه برای مدت کوتاهی پیش از طلوع فجر روز عید قربان، توقف ک

کسی که در مزدلفه برای مدت کوتاهی پیش از طلوع فجر روز عید قربان، توقف کند و به خاطر عذری مستقیما به سمت منی حرکت کند و بودنش با کسانی که این کار برایشان جایز است و این شخص نمی تواند با آنان مخالفت کند، چه حکمی دارد؟

- وظیفة شرعی او این است که در مشعر، گرچه به صورت وقوف اضطراری، توقف کند؛ بنابراین بودن با آنان در صورتی که برایش مقدور باشد که برگردد، گرچه برای مدت کوتاهی توقف کند، عذر به حساب نمی‎آید و باید بر گردد و اگر نتوانست، معذور است.