دو سال پیش من و همسرم به حج مشرف شدیم و از آن زمان تا به حال احساس رضایتمندی و آرامش نمی کنم. ب

دو سال پیش من و همسرم به حج مشرف شدیم و از آن زمان تا به حال احساس رضایتمندی و آرامش نمی کنم. به این جهت که در مزدلفه نتوانستم تا صبح بمانم، بلکه با همسرم و زنان دیگر رفتم، زیرا نیاز شدیدی به دستشویی داشتم و در مزدلفه دستشویی بسیار کم بود. به همین جهت تنها مدتی را در مزدلفه توقف کردیم و سپس شبانه از آنجا رفتیم و رمی جمره را به‎جا آوردیم؛ آیا آن چه را انجام داده ام صیحح است یا نه؟

در فرض فوق، وقوف شما در مزدلفه و همینطور رمی جمره ای را که شبانه انجام داده اید، صحیح است.