آیا هرگاه که حاجی داخل مسجد حرام گردد، طواف خانة کعبه واجب است؟

آیا هرگاه که حاجی داخل مسجد حرام گردد، طواف خانة کعبه واجب است؟

واجب نیست، بلکه مستحب است.