من جوان هستم و دوست دارم با همسر و سه خواهرم فریضة را حج به‎جا آورم، آیا جایز است که آنها برای آسان شدن و دوری از فشار و ازدحام جمعیت، طواف حج

من جوان هستم و دوست دارم با همسر و سه خواهرم فریضة را حج به‎جا آورم، آیا جایز است که آنها برای آسان شدن و دوری از فشار و ازدحام جمعیت، طواف حج را پیش از وقوف در عرفه به‎جا آورند، با توجه به این که آنان در سلامت کامل به سر می برند و عادت ماهیانه شان در آن زمان نیست که معذور به حساب آیند؟

اگر به سبب فشار شدید جمعیت، طواف پس از دو وقوف، برای آنان حرج آور است، برای آنها مقدم داشتن طواف جایز است.