آیا برای محرم جایز است که پیش از ادای طواف خودش برای دیگری طواف کند؛ چه طواف عمره باشد یا طواف نساء؟

آیا برای محرم جایز است که پیش از ادای طواف خودش برای دیگری طواف کند؛ چه طواف عمره باشد یا طواف نساء؟

احوط، عدم جواز این کار است.