پس از کوچ شبانة زنان از مزدلفه و پس از رمی جمرة عقبه، آیا برای آنان جایز است برای به‎جا آوردن اعمال مکه، به مکه بر گردند؟ و در

پس از کوچ شبانة زنان از مزدلفه و پس از رمی جمرة عقبه، آیا برای آنان جایز است برای به‎جا آوردن اعمال مکه، به مکه بر گردند؟ و در صورت جواز، آیا پس از تقصیر باید به مکه بروند؟ یا روز عید و بعد از بازگشت به منی تقصیر کنند؟ همین سؤال در فرض فوق در باب قربانی کردن هم مطرح است.

در باب اعمال مکه، نظر ما این است که برای زنان جایز است بلافاصله پس از احرام و پیش از دو وقوف آن را به‎جا آورند. ولی در صورت تأخیر آن از دو وقوف، باید آن را پس از اعمال منی به‎جا آورند.