فلسفة طواف دور کعبه از طرف

فلسفة طواف دور کعبه از طرف چپ چیست؟ آیا این نظریات علمی که می گوید زمین دور خودش و به سمت چپ می چرخد و همچنین قلب انسان و جریان گردش خون به همین سمت (چپ) می چرخد، صحیح است؟

وجود رابطه میان طواف به شکلی که شرع از ما خواسته است و بین حقایق علمی فوق، معلوم نیست و نحوة طواف فعل تعبدی است که خدای متعال از خلال دستور به آن، از ما خواسته تا تأکید کنیم که در هر زمان و مکانی بر محور آن باقی می مانیم و در برابر آن برای رویارویی با آن نمی ایستیم و به آن پشت هم نمی کنیم. و عزیمت و سیر ما به یاد خدا و راز و نیاز به درگاه اوست.