در صورتی

در صورتی که مکلف از خطی که نقطة شروع طواف است بگذرد و لی خط را با پای هایش لمس نکند، آیا طوافش اشکال دارد، با توجه به این که این خط آغاز و پایان طواف است؟

اشکالی در طواف نیست.