با توجه به ازدحام شدیدی که در طواف است و با عنایت به دشواری های شرعی مانند تماس و فشار آوردن از سوی

با توجه به ازدحام شدیدی که در طواف است و با عنایت به دشواری های شرعی مانند تماس و فشار آوردن از سوی نامحرمان و غیر این ها که زن در آن قرار می گیرد، آیا وظیفة آنان به طور معیّن طواف در خارج از مقام ابراهیم است یا این که آنان در این امر مختار ند؟

طواف در محدودة خارج از مقام ابراهیم در هر شرایطی جایز است و گاه مانند فرض فوق، واجب می‏‏گردد.