آیا برای اشخاص زمین گی

آیا برای اشخاص زمین گیر و بیماران جایز است که در سالن های طبقة دوم یا سوم طواف کنند؟ و حکم کسی که طواف را به همین صورت با فتوای راهنمای دینی کاروان به‎جا آورد، چیست؟

- در طبقة اول بعید نیست که طواف برای افراد معذور و غیر معذور مجزی باشد. و احتیاط مستحب اختصاص چنین طوافی به اشخاص معذور به علاوه نایب گرفتن برای این کار است. و در طبقة دوم مجزی نیست.