آیا سطح فعلی کعبه از نظر ارتفاع همان سطحی است که پیامبر خدا، حضرت ابراهیم(ع)، آن را ب

آیا سطح فعلی کعبه از نظر ارتفاع همان سطحی است که پیامبر خدا، حضرت ابراهیم(ع)، آن را بنا کرده است؟ و اگر جواب منفی است و مسأله طواف، نماد حرکت کردن دور محور است و ارتفاع ملاک نیست، آیا طواف کردن دور خانه کعبه در طبقة اول مجزی است؟

بعید نیست که مجزی باشد و احتیاط مستحب این است که نایب گرفتن را نیز ضمیة این طواف کنیم.