در خلال طواف به داخل ح

در خلال طواف به داخل حجر اسماعیل (ع) رفتم و معتقد بودم که طوافم صحیح است ولی برایم روشن شد که عمره ام در سال گذشته صحیح نبوده است، تکلیف چیست؟ و چه کفاره ای بر من است؟

کسی که این کار را از روی جهل و یا فراموشی انجام دهد، همان دور طواف باطل می شود، تو باید کسی را موظف کنی که به نیابت از تو این طواف را به‎جا آورد. و اگر این طواف، طواف نساء باشد باید از نزدیکی با همسرت، تا زمانی که نایب به نیابت از تو آن را به‎جا آورد، دوری کنی و می توانی برای تحقق این کار با روحانی منطقة خود مشورت کنی.