نابود

نابودی خط رنگی که آن را به موازات حجر الاسود بر زمین کشیده اند و حج گزاران در آغاز و پایان دورهای طواف بر آن تکیه می کنند، سبب شده است که آنان نسبت به دور اول طواف خود شک کنند، زیرا در شوط اول، نیت را در کنار خط به ‎جا نیاورده اند، لذا گمان می کنند که همة طواف شان باطل است، حکم این مسأله چیست؟

این مقدار دقت در نیت لازم نیست، زیرا نیّت، انگیزه برای انجام دادن کار است و در شخصی که می خواهد طواف کند این انگیزه وجود دارد و همراه او به صورت مستمر باقی می ماند و چیزی به نام نیت کردن نیست، بلکه (آنچه به نیت کردن معروف و متداول است) دشواری هایی است که شارع آن را نمی خواهد.