شخصی به سبب آسیب دیدگی در زانویش نمی

شخصی به سبب آسیب دیدگی در زانویش نمی تواند طواف و سعی به‎جا آورد، آیا کافی است که طواف و سعی را در حالی که وی را حمل می کنند، به‎جا آورد، یا این که اضافه بر این باید نایب هم بگیرد؟

باید خودش، گرچه او را حمل کنند، طواف به‎جا آورد و نیازی به نایب گرفتن نیست. مگر در صورتی که طواف انجام دهد و در طبقة اول باشد. در این صورت احتیاط مستحب این است که اضافه بر ادای طواف فوق، در طبقة پایین برای خود نایب بگیرد.