آیا برای زن جایز است برای رسیدن به حجر الاسود در میان ازدحام جمعیت وارد گردد؟

آیا برای زن جایز است برای رسیدن به حجر الاسود در میان ازدحام جمعیت وارد گردد؟

اگر این کار به تماس حرام منجر گردد که غالبا می انجامد و یا برداشته شدن حجاب را در پی داشته باشد، جایز نیست.