بهترین دعایی که در هنگام طواف و سعی باید خواند، چیست؟

بهترین دعایی که در هنگام طواف و سعی باید خواند، چیست؟

هر دعایی را که بخواهی می توانی بخوانی. همچنین می توانی کتاب خاص ادعیه را به همراه داشته باشی.