اگر در حال

اگر در حال طواف بعضی از اعضای بدن زن یا مرد که پوشاندش واجب است، آشکار گردد؛ به عنوان نمونه بخشی از موهای او یا تمام آن، آیا تمام این طواف باطل می‏‏گردد؟

طواف باطل نمی‏‏گردد و واجب است وقتی که مکلف متوجه می‏‏گردد، آن را بپوشاند.