اگر از محرم در خلال طواف یا پس از آن و پیش از نماز حدثی سر زند، مدت زمانی که موالات با آن از بین می‎رو

اگر از محرم در خلال طواف یا پس از آن و پیش از نماز حدثی سر زند، مدت زمانی که موالات با آن از بین می‎رود، چه مدتی است؛ با علم به این که مدت زمانی که رفتن به دستشویی و و وضوخانه برای وضو گرفتن و سپس بازگشتن به محل طواف در بر می گیرد، مدت اندکی نیست؟

- اگر پیش از دور چهارم طواف، مکلف محدث گردد، طواف او باطل می‏‏گردد و باید پس از تجدید طهارت طوافش را از سر بگیرد و اگر بعد از طواف چهارم باشد، باید طوافش را قطع کند و وضو بگیرد و برای انجام دادن طوافش بازگردد. این امر هر مقدار وقتی را در برگیرد، اشکالی برای صحت طوافش ندارد؛ مادامی که وی این وقت را برای رفتن و بازگشتن و نه هدر دادن آن، نیازمند است. همین حکم در موردی که مکلف پس از طواف و پیش از نماز محدث گردد، نیز جاری است