اگر طواف کننده قطره ای

اگر طواف کننده قطره ای خون یا نجاست دیگر در محل طواف و در نزدیک کعبه ببیند و سپس مشاهده کند که برخی خادمان آن را به گونه ای با آب می شویند که اجزای نجاست، به همة محدودة طواف و بخش های زیادی از مسجد منتقل می‏‏گردد؛ به نحوی که دوری کردن از نجاست اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است؛ در چنین وضعی اگر بدن طواف کننده یا لباس احرام او متنجس گردد، بخشیده است؟ و طواف و دو رکعت نماز طواف او صحیح است؟ بر این اساس که این نجاست اضطراری است و دوری از آن غیر ممکن؟

مسأله این گونه نیست، بلکه (صحت طواف و نماز) به این جهت است که جاهای دیگر به غیر از محل نجاست، با صرف تماس یافتن، متنجس نمی‏‏گردد، زیرا متنجس دوم نجس کننده نیست. اضافه بر این که تطهیر محل نجاست پس از زوال نجاست، از طریق ریختن آب بر آن امکان دارد؛ گرچه آب به نقاط دیگر هم برود.