چنانچه مکلف پس از گذشت سالها از ادای حجش، بفهمد که وضویش در خلال حج به سبب جهل به مسأله، باطل بوده است، تکلیف چه می شود؟

چنانچه مکلف پس از گذشت سالها از ادای حجش، بفهمد که وضویش در خلال حج به سبب جهل به مسأله، باطل بوده است، تکلیف چه می شود؟

فتوای ما در این مسأله صحت حج است و قضای طواف و نمازش را باید خود یا نایبش به‎جا آورد.