طهارت از شرط های طواف است، اگر مردی با کودک محدثی طواف کند، ولی نجاست آن گونه نباشد که به بیرون نفوذ کند، حکم طواف وی چیست؟

طهارت از شرط های طواف است، اگر مردی با کودک محدثی طواف کند، ولی نجاست آن گونه نباشد که به بیرون نفوذ کند، حکم طواف وی چیست؟

مشکلی در حمل نجس و یا متنجس در هنگام طواف وجود ندارد.