شخ

شخصی که از بیرون شدن مداوم باد یا بی ارادگی در ادرار رنج ببرد، چه تکلیفی دارد؟ و او با وجود گرفتار بودن به این مشکل چگونه می تواند حج به‎جا آورد؟

این وضعیت جز برای طواف و نماز وی در بقیه اعمال عمره و حج اشکالی ندارد و نسبت به طواف و نماز، اگر فرصتی برای او پیش آید که پاک باشد و بتواند بدون این که قطره های ادرار، پیاپی از او خارج گردد، طواف و نماز به‎جا آورد، باید انتظار چنین فرصتی را بکشد تا پس از طهارت، طواف و نماز را به‎جا آورد. در غیر این صورت با استمرار بیرون شدن ادار و وجود حرج برای تجدید طهارت، وی می تواند طواف و نماز را بدون تجدید طهارت به‎جا آورد و باید مواظب باشد که نجاست به لباس (احرام) نرسد.