در حالی که طواف می کردم به نجاست جوراب

در حالی که طواف می کردم به نجاست جورابم شک کردم، چون در چیزی که به من مالیده شد، نجاست دیدم. اما هنگام تماس از وجود رطوبت و نم در آن مطمئن نبودم، تکلیف عمره ام چه می شود و باید چه کنم؟

باید بنا را بر پاکی بگذاری، زیرا هرچیزی تا وقتی که به نجاست آن علم نیافته ای پاک است وحتی به فرض نجس شدن جوراب، این امر اشکالی به صحت طواف و نماز نمی رساند، زیرا جوراب عورت را نمی پوشاند. بنابراین نجاست آن بخشیده است.