آیا نجاستی که در خلال طواف، طواف کننده را آلوده می‏کند و یا اگر کس دیگری را در هنگام طواف متنجس کند، از نجاسات اضطراری به حساب می‎آید؟

آیا نجاستی که در خلال طواف، طواف کننده را آلوده می‏کند و یا اگر کس دیگری را در هنگام طواف متنجس کند، از نجاسات اضطراری به حساب می‎آید؟

خیر، این موارد از نجاسات بخشیده شده نیست و مکلف باید تا زمان تطهیر نقطة متنجس، طواف را به تأخیر اندازد و پس از تطهیر آن به طواف بازگردد و از جایی که آن را قطع کرده است آن را دوباره شروع کند؛ مگر این که آنچه با او تماس یافته است، متنجس است (نه نجس) که در این صورت چیزی که با این شیء تماس می یابد، نجس نمی‏‏گردد.